Aan de slag met regionale middelen van de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg in Noord-Holland Noord

08-04-22
verpleegkundige

De zorgkantoren hebben besloten om de succesvolle inzet van de door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beschikbaar gestelde transitiemiddelen te continueren. Dit keer vanuit eigen middelen door een korting op de budgetten van de regionale Wet langdurige zorgaanbieders (WLZ-aanbieders). Dit zijn nieuwe en eigen middelen van de Verpleeg-en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), waarbij ZWplus adviseert en sturend is op de vijf programmalijnen. In Noord- Holland Noord hebben we grote stappen gezet om te komen tot een goede inzet van deze middelen, met behoud van onderlinge solidariteit, zodat ze ten goede komen van de directe problematiek voor alle organisaties. 

We hebben uit voorgaande jaren geleerd dat het voortbouwen op een bestaande infrastructuur voor een project of programma slim is. Ook hebben we geleerd dat het uitrollen van succesvolle resultaten in de regio tijd en ‘dedicated’ aandacht vraagt. De gezamenlijke opgave draait om de arbeidsmarkt schaarste. De resultaten van de inzet van deze middelen moeten zichtbaar zijn in: 

  • duurzame toename van het aantal beschikbare zorgmedewerkers;
  • daling van de werkbelasting van zorgmedewerkers;
  • afname van de zorgvraag.  

Voortbouwend op succesvolle transitieprojecten zijn we in de regio gekomen tot vijf programmalijnen:

1. Gezamenlijke ICT infrastructuur verder opzetten en uitbouwen (RSO)
2. Leerwerktrajecten doorontwikkelen en in de hele regio borgen, van instroom tot leerwerkklimaat (vervolgLeren is Werken, Werken is Leren’, met aanhaken van andere opleidingsinitiatieven) 
3. Technologie in de (zorg)praktijk brengen (vervolg en uitbreiding toolkit technologie)
4. Specifieke behandeldeskundigheid borgen voor de regio (VS, SO, GZ psycholoog projecten)
5. Netwerkvorming verschuiving zorg naar welzijn (versterking ketensamenwerking in drie subregio's)

De inhoudelijke programmalijnen en bijhorend budget zijn begin maart door alle WLZ aanbieders in de regio vastgesteld en door het zorgkantoor toegekend. We kunnen dus met volle energie aan de slag!
De programmalijnen worden binnenkort gepubliceerd op de ZWplus website.  Bij vragen kun je contact opnemen met
sabya@trainingzorg.nl of mvarisli@sigra.nl