Sectorplannen

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van VWS voor werkgevers in zorg en welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op: 

  • nieuwe instroom; 

  • met ontslag bedreigde werknemers,  

  • behoud van medewerkers (vanaf tijdvak vier); 

  • opscholing via kwalificerende scholing of opleidingen tot praktijkbegeleiders.  

Tijdvak SectorplanPlus 2017-2021 verlengd

De subsidieregeling SectorplanPlus loopt van 2017 tot 2021. Hij wordt onderverdeeld in vier tijdvakken. Tijdvak 4 is ingegaan op 1 januari 2020 en liep oorspronkelijk tot eind 2021. Inmiddels is de looptijd verlengd tot augustus 2022.  
Voor alle tijdvakken is door het ministerie van VWS € 320 miljoen gereserveerd. Hiervan is € 260 miljoen geoormerkt voor de verpleeghuissector en  € 60 miljoen voor overige sectoren in zorg en welzijn. Vanuit SectorplanPlus is ook subsidie beschikbaar gesteld voor COVID-activiteiten. 

Scholingsinspanning gericht op behoud 

In tijdvak 4 kunnen organisaties die dit hebben aangevraagd, subsidie ontvangen voor opleidingsactiviteiten die bijdragen aan het behoud van zittende medewerkers. De voorwaarden staan vermeld in dit  document. Meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure: www.sectorplanplus.nl

Welke activiteiten zijn subsidiabel? 

A. Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 
B. Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal 
C. Training en opleiding: lang (vanaf 128 uur) 
D. Training en ontwikkeling: middellang (40 tot 128 uur) 
E. Training en ontwikkeling: kortdurend (3 tot 40 uur) 

Voor zorggebonden functie en begeleiders 

Aan via SectorplanPlus gesubsidieerde scholingsactiviteiten mogen alleen medewerkers meedoen die een zorggebonden functie hebben (of krijgen). Het gaat om functies waarbij zorg direct wordt verleend aan cliënten of patiënten.  
Ook opleidingen tot praktijkbegeleider en werkbegeleider kunnen subsidie krijgen. Praktijk- en werkbegeleiders begeleiden immers de nieuwe instroom aan personeel.  

Resultaten eerste SectorplanPlus

Sinds 2014 hebben werkgevers met subsidie uit het eerste sectorplan Zorg & Welzijn al fors geïnvesteerd in scholingsmaatregelen. Inmiddels is dit project in onze regio succesvol afgerond en zijn ruim zevenduizend medewerkers geschoold. Het resultaat was meer dan honderd procent realisatie terwijl zestig procent vereist was!  

Lees meer in de brochure  Arbeidsmarktfit door sectorplannen Zorg & Welzijn